پل خيرآباد
بر رودخانه «خير آباد» يا رودخانه «شيرين »، در بالا دست روستاي «خير آباد» از توابع شهرستان «بهبهان » و در مسير راه کاروان رو قديمي خوزستان به شيراز بقاياي دو پل مشاهده مي شود• پل پاييني از دوره «ساساني » و پل بالايي ظاهراً از دوره «صفوي » يا پيش از آن مي باشد که در دوره «صفويه » بازسازي و بعدها تعمير و مرمت شده است •
نظرات کاربران
UserName