پل معمولان / کلهر
بقاياي اين پل در تنگه اي در شمال روستاي «ممولو» از بخش «ملاوي » بر آب «کشکان »، بر راه قديمي «طرهان » به «ميان کوه » و «خرم آباد» به «دزفول » ديده مي شود• بر دو جانب غربي و شرقي پل ، دو سنگ نبشته به خط کوفي وجود داشته که نام باني و تاريخ بناي پل را مشخص مي کرده است • سنگ نبشته شرقي با ايجاد تونل در مسير جاده جديد از بين رفته است • بر اساس محتواي اين دو سنگ نبشته ، پل معمولان در 374 هجري قمري به فرمان «بدر بن حسنويه » از امراي کرد محلي و باني «پل کشکان » ساخته شده است.
نظرات کاربران
UserName