پل کشکان
اين پل در 52 کيلومتري شهرستان «خرم آباد» در مسير «کوهدشت » به «خرم آباد» و بر آب رودخانه «کشکان » به صورت شرقي غربي ساخته شده است • درازاي پل 323 متر و پهناي سطح گذر آن نزديک به 6 متر مي باشد• قطر پايه هاي توپر شرقي پل 11 متر است که از قطر آن به سوي غرب ، به تدريج کاسته مي شود• مصالح به کار رفته در بناي پل ، قلوه سنگ ، ملاط و سنگ تراش مي باشد• از 12 چشمه طاق پل فقط 3 دهنه شرقي فرو ريخته و بقيه هنوز پابرجا است.
نظرات کاربران
UserName