پل سيدآباد
اين پل در ابتداي کوچه «سيد آباد» در شهر اردبيل بر روي رودخانه «بالخلو» بنا شده و به نامهاي «پل سه چشمه »، «پل پير مادر» و «پل پير علمدار» نيز شهرت دارد• پي هاي پل مربوط به اوايل دوره «صفويه » مي باشد که بنا به روايات محلي توسط يکي از تجار معروف اردبيل به نام «مير علمدار» احداث گرديده است.
نظرات کاربران
UserName