پل ابراهيم آباد
اين پل در شهر «اردبيل » و در ابتداي کوچه «ابراهيم آباد» بر روي رودخانه «بالخلو» بنا شده است که پي هاي سنگي و طاقهاي آجري اين پل يادگار دوره «صفويه » مي باشد• اين پل داراي چهار دهانه بوده که در ساليان گذشته ، به علت شکستگي دو دهنه طاق پل ، آن را با بتون مسلح بازسازي کرده اند• مصالح متفاوتي در بناي قديمي اين پل به کار رفته است • در پايه ها از سنگ و در طاق ها و بدنه ، از آجر با ملات گچ و آهک استفاده شده است.
نظرات کاربران
UserName