پل زمان خان
از جمله بناهاي با ارزش و قديمي استان چهارمحال و بختياري ، پل زمان خان است که در 29 کيلومتري شمال «شهرکُرد» بر روي رودخانه «زاينده رود» قرار دارد• بر اساس متون و شواهد فعلي ، اصل اين بنا متعلق به دوره «صفويه » است که توسط يکي از روساي عشاير بختياري به نام «زمان خان » جهت آمد و شد عشاير، احداث شده است • پس از آن دو مرتبه ، بار اول در سال 1022 هجري قمري و بار دوم در سال 1322 هجري قمري توسط کارگزاران حکومت وقت و «حاج عبدالحسين قزويني »، مالک «قريه جمعالي » مرمت شده و با احداث ديوار سنگي در دو طرف پل ، استحکام آن تقويت گرديده است • دهانه غربي که داراي کتيبه اي آجري به تاريخ 1322 هجري قمري است در دوره «قاجاريه » مرمت گرديده است.
نظرات کاربران
UserName