پوستر نام مبارک امام حسن مجتبی
امام مجتبی علیه السلام فرمود: هیچ قومی مشورت نکرد مگر اینکه به ترقی و تکامل راه یافت. (تحف العقول، ص 236)
نظرات کاربران
UserName