پل ميربهاالدين
اين پل در جنوب شهر زنجان ، در دوره «قاجاريه » بر روي «زنجان رود» زده شده است • پل ميز بهاالدين که به «پل کهنه » نيز معروف مي باشد در مسير ارتباطي بين «زنجان » به «کردستان » قرار دارد که امروزه به سبب ساخت پل جديدي در اين مسير، ديگر مورد استفاده قرار نمي گيرد.
نظرات کاربران
UserName