پل کهنه کرمانشاه
تنها اثري که از روزگار آباداني شهر کرمانشاه در دوره «صفويه » باقي مانده ، پلي است که امروز در ميان اهالي اين شهر به «پل کهنه » شهرت دارد• اين پل بر رودخانه «قره سو» در ورودي به شهر کرمانشاه قديم در نزديکي روستاي «مرادآباد» فعلي واقع شده و در گذشته شاهراه کاروان رو از اين منطقه بوده است • از اين پل عابرين مستقيم به دروازه شهر که در گذشته به نام «دروازه اصفهان » مي خواندند، يکي از چهار دروازه شهر کرمانشاه ، وارد مي شدند.
نظرات کاربران
UserName