پل دزفول
اين پل که دو منطقه غربي و شرقي شهرستان «دزفول » را به هم متصل مي سازد، حلقه ارتباطي «دزفول » به شهرستان «انديمشک » در استان خوزستان است • اين پل که بر پايه هاي قديمي دوره «ساساني » استوار مي باشد، در دوران «ديلميان »، «صفويه » و «قاجاريه » بارها مورد مرمت واقع شده است.
نظرات کاربران
UserName