پل شهرستان
پل شهرستان يا پل «جِي » از پلهاي باستاني شهر اصفهان است • با توجه به ويژگيهاي معماري و متون تاريخي به نظر مي رسد ساختمان اوليه اين پل مربوط به «دوره ساساني » باشد که در دوران «ديلمي » و «سلجوقي » بازسازي شده است • اين پل تنها پل درون شهر اصفهان است که دو کرانه شمالي و جنوبي شهر را به هم متصل مي کند.
نظرات کاربران
UserName