پل جويي
در روزگار پادشاهي «شاه عباس دوم صفوي » مقارن با سالهاي 1052 تا 1077 هجري قمري ، در دو سوي «زاينده رود»، دو باغ بزرگ به نامهاي «سعادت آباد» و «درياچه » ايجاد کردند• در سال 1068 هجري قمري براي ايجاد ارتباط بين اين دو باغ و آب رساني به باغ شمالي ، پل جويي را برپا ساختند• علت نامگذاري پل به «جويي »، وجود جوي آبي بود که از سنگ تراشيده به درازاي 147 متر، به پهناي يک متر و گودي 50 سانتيمتر روي پل ساخته بودند.
نظرات کاربران
UserName