پل مارنان
در چهار فرسنگي اصفهان جايي که زاينده رود با پيچ و خم بسيار در حرکت مي باشد، در کنار «قريه مارنان » که نامش را از حرکت رودخانه گرفته است ، پلي به همين نام قرار دارد• اين پل منطقه «جلفا» را به «مارنان » وصل مي کند• پل مارنان در حال حاضر 17 چشمه دارد در حالي که در گذشته شمار چشمه هاي آن بيشتر بوده است.
نظرات کاربران
UserName