تصویری از یک جاده و پل هوایی
جاده از یک و یا گاهی اوقات از دو، راه تشکیل شده است که هر کدام با یک خط یا چند خطوط و نیز پیاده رو همراه هستند. در مناطق شهری جاده ها به عنوان خیابان شناخته شده میشوند که بخاطر خدمت به فضای شهری و راحت شدن از سختیهای مسیر ساخته شده اند.
نظرات کاربران
UserName