تصویری از یک خیابان و ماشینها
در مناطق شهری جاده ها به عنوان خیابان شناخته شده میشوند که بخاطر خدمت به فضای شهری و راحت شدن از سختیهای مسیر ساخته شده اند.
نظرات کاربران
UserName