گلهای زیبا
تأثیرگل روی سالمندان... یک تحقیق نشان می دهد که وجود گلها به طور عمیق و موثر موجب کاهش افسردگی و خمودگی وافزایش وتقویت حافظه در سنین بالا می شود.سالمندان عموماً بعد از هدیه گرفتن گل از میزان کسالت شان کاسته می شود. پس با هدیه دادن گل به سالمندان باعث شادی و سرزندگی آنها و خشنودی خداوند و آرامش دلهای خود شوید...
نظرات کاربران
UserName