کليساي ژوزف مقدس
ساختمان کليساي «کلدانيهاي کاتوليک » و «آشوريان ژوزف مقدس » در خيابان «کارگر جنوبي »، خيابان «سعد آقا» در تهران واقع شده است و در سال 1368 هجري قمري به پايان رسيد. اين کليسا با الهام از «دروازه عشتر» يا «دروازه ايشتار»، از رب النوعهاي اساطيري ميان رودان يا «بين النهرين » ساخته شده و هم اکنون از جمله کليساهاي داير شهر تهران به شمار مي رود. در ميان بناي رفيع و آجري بنا، گنبدخانه کليسا قرار دارد.
نظرات کاربران
UserName