کليساي ارتدوکس يونانيها
اين کليسا در خيابان «شهيد مفتح » تهران و پس از تقاطع خيابان «طالقاني »، در جنوب شرقي خيابان واقع شده است و از جمله کليساهاي فعال و داير شهر تهران به شمار مي رود.
نظرات کاربران
UserName