تصاویر میکروسکوپیک گیاهان
تصاویری که می بینید دنیایی عظیم در مقیاس میکروسکوپیک است که با چشم غیر مسلح قابل دیدن نیست. (دانه ای از گرده کاج)
نظرات کاربران
UserName