آرامگاه بابا طاهر
«بابا طاهر عريان همداني » از شاعران عارف سده 5 هجري قمري و معاصر «طغرل بيگ سلجوقي » بود• اين عارف قلندر پيشه که ترانه ها و دو بيتي هاي عارفانه اش به گويش لري سروده و به فهْلويات موسوم است.
نظرات کاربران
UserName