تصویر یک تپه سر سبز زیبا
خداوند در قرآن میفرماید : راستى که در آفرینش آسمان‌ها و زمین، و در پى یکدیگر آمدن شب و روز، و کشتی‌هایى که در دریا روانند، با آنچه به مردم سود مى رساند، و [همچنین ] آبى که خدا از آسمان فرو فرستاده و با آن، زمین را پس از مردنش زنده گردانیده و در آن هرگونه جنبنده اى پراکنده کرده، و [نیز در] گردانیدن بادها، و ابرى که میان آسمان و زمین آرمیده است، براى گروهى که مى اندیشند، واقعاً نشانه هایى [گویا] وجود دارد. بقره: 164.
نظرات کاربران
UserName