منظره یک دریاچه کنار کوهستان در حال مه
امام صادق(ع): «زندگی با سه چیز خوش است: هوای پاک، آب فراوان و زمین آماده زراعت» تحف العقول، قم، جامعه مدرسین، 1404 هـ . ق، ص 320.
نظرات کاربران
UserName