تصاویر محاکمه «حسنی مبارک»
افزون بر «حسنی مبارک» در دادگاه، دو پسر وی یعنی «جمال و علا مبارک» و همچنین وزیر کشور سابق این کشور نیز محاکمه خواهند شد. وی در درون دادگاه، قفسی تعبیه شده که مبارک خوابیده بر تخت، در آن قرار گرفته است. دادگاه در محل دانشکده پلیس قاهره است؛ جایی که وی آخرین سخنرانی خود را در مقام ریاست جمهوری انجام داد.
نظرات کاربران
UserName