مرمت پل تاريخي سي و سه پل اصفهان
با توجه به خشك بودن زاینده رود و سهولت مرمت پایه ها و طاقدیسهای خ پل سی و سه پل کارگران در حال تعمیر برخی قسمتهای پل هستند که چند سالی بود نیاز به مرمت داشت.
نظرات کاربران
UserName