برج قلعه کهنه
در ارتفاعات شرقي دره «باغ نوروز» در حومه «مشکين شهر» از استان اردبيل ، بقاياي قلعه اي قرار دارد که با شيبي تند به رودخانه «خياوچاي » منتهي مي شود• محوطه وسيع قلعه ، با چهار ديوار خشتي ، گلي و آجري که بر پايه هاي سنگي استوارند، محصور شده است.
نظرات کاربران
UserName