برج نقاره خانه
اين برج در غرب آبادي «امين آباد» در شمال شهر ري و بر فراز کوه «طبرک » يا «تپه گبري » قرار دارد• اين برج مقبره که بين مردم و در گذشته اي نه چندان دور به برج «گبر کهنه » شهرت داشته ، اينک به نام «نقاره خانه » خوانده مي شود• در خصوص تاريخ ساخت و صاحب گور اين برج ، سند با ارزشي در کتاب «سياست نامه » از «خواجه نظام الملک » موجود است که احداث آن را به دوره «آل بويه » و فرمانروايي «فخرالدوله ديلمي » مي داند.
نظرات کاربران
UserName