برج قابوس
اين بنا سرآمد آرامگاه هاي برج شکل ايراني در شهر گرگان در استان گلستان قرار دارد و گور «قابوس پسر وشمگير زياري » است • اين برج به سال 397 هجري قمري و در زمان حيات «قابوس » ساخته شد• برجي صُلب و استوار با خطوط و سطوح صاف و ساده است که جايگاهش بر بلنداي تپه اي خاکي بر ستبري غول آساي آن مي افزايد• هيچ يک از آرامگاه هاي برجي دوران بعد، به مقياس بزرگي اين برج ، که سلسله جنبان اين نسل از يادمانها است ، نزديک نمي تواند شد.
نظرات کاربران
UserName