برج طغرل
بناي آجري و عظيم برج طغرل در شهر ري در استان تهران واقع شده است و بنا به قولي مزار «طغرل اول » پادشاه سلجوقي که در بين ساليان 429 تا 455 هجري قمري حکومت داشته ، مي باشد.
نظرات کاربران
UserName