بستنی های جالب به شکل مجسمه انسان
طرحی نو در تولید بستنی یک شرکت تولید بستنی با یک ایده جدید بستنی هایی به شکل مجسمه انسان و یا شخصیتهای کارتونی تولید کرده است
نظرات کاربران
UserName