شبيه سازي پرتاب شاتل فضايي در يک ليوان
يک عکاس با استفاده از خلاقيت خود توانسته پرتاب يک شاتل فضايي را در يک ليوان آب شبيه سازي کند و از برخاستن آن تصاوير زيبابي بگيرد
نظرات کاربران
UserName