تصوير پلي سرپوشيده روي رود Vermillion در هند
پلهاي طاقي معمولاً از مصالح سنگي يا از بتن ساخته مي شوند. حدفاصل طاق تا کف پل با مصالح سنگي يا خاکريز پر شده سپس يک لايه ملات ماسه سيمان و يک قشر قيروگوني باضخامت کافي براي جلوگيري از نفوذ آب قرار مي دهند. براي تهيه مصالح سنگي با ابعاد معين که در پلهاي طاقي به کار مي روند و همچنين براي استفاده از اين مصالح در ساختن پل احتياج به افراد متخصص در اين زمينه مي باشد که با توجه به کمبود اين افراد و استفاده وسيع از انواع ديگر پلها، امروزه کمتر از پلهاي طاقي استفاده مي شود. البته نظربه کمبود فولادو سيمان بايد سعي نمود در نقاطي که معادن سنگ مناسب موجود است تا حد امکان از اين نوع پل استفاده شود.
نظرات کاربران
UserName