پل پير در فرانسه (Pierre Bridge)
پل سنگي پونت د پير پلي است قوسي، سنگي و ماشين رو، که روي رودخانه گارون در بوردو فرانسه قرار دارد. اين پل طي 12 سال بين سالهاي 1819 و 1822 توسط کلود د شامپ و با همکاري جين-بپتيست بيلادل طراحي و ساخته شد. پل مذکور به دستور ناپلئون – در سال 1810 – و به منظور تسهيل رفت و آمد ارتشش از رودخانه بوردو در طول جنگ با اسپانيا، پرتقال و انگليس ساخته شد. در سال 1811 مهندس کلود د شامپ وارد بوردو شد اما تا سال 1812 به عنوان مدير پروژه ساخت پل معرفي نگرديد. پروژه در سال 1814 با سقوط امپراطوري فرانسه و کناره گيري ناپلئون از قدرت، متوقف و تا 5 سال بعد، اجراي آن از سر گرفته نشد. پونت د پير 487 متر طول دارد و داراي 17 دهانه است.
نظرات کاربران
UserName