تصوير يک پل معلق در ليسبون پرتقال
پل معلق پلي است که عرشه? آن از کابل‌هاي معلق آويزان شده باشد. تاريخ اين نوع پل‌ها به اوايل قرن ?? باز ميگردد. اين نوع پل‌ها داراي کابل‌هاي معلق بين برجها، همراه با کابل‌هاي معلق عمودي هستند که وزن عرشه را تحمل ميکنند. پل هاي معلق مدرن دو برج در ميان پل دارند كه كابل ها آن را مي كشند. بنابراين برج ها بيشترين وزن جاده را تحمل مي كنند.
نظرات کاربران
UserName