پل ويکتور امانوئل (Victor Emmanuel)
اين پل بر روي رود تايبر در رم، ايتاليا، ساخته شده، از انواع پل هاي قوسي است که در تاريخ 5 ژوئن 1911، در سالگرد اتحاد ايتاليا افتتاح گرديد و به نام اولين شاه ايتاليا که با انضمام ونيز در سال 1866 و رم در سال 1870 به ايتاليا اتحاد اين کشور را تکميل نمود، نامگذاري شده است. اين پل توسط انيود روسي طراحي گرديده است. پل سنگي سه قوسي، چهار ستون – دو ستون در هر سمت - را به هم متصل مي نمايد و چهار مجسمه مرمر روي ستونهاي قوس مياني، به نشانه اتحاد ايتاليا، آزادي، شکست ظلم و بيداد و وفاداري به قانون اساسي قرار گرفته اند. اين پل توسعه طبيعي معماري کرسو ويتورو در رم مي باشد.
نظرات کاربران
UserName