پلي سنگي ميان يک پارک
جهت زيباتر شدن، بعضي پلها با ارتفاع بيشتر از حد نياز ساخته مي‌شوند. اين نوع پل که بيشتر در باغهاي نمادين موجود در شرق آسيا ساخته شده است، پل ماه(Moon Bridge)نيز خوانده مي‌شود(از آنجايي که اين نوع پل يادآور چگونگي حرکت ماه در آسمان است). بعضي اين پل‌هاي موحود در اين باغها ممکن است فقط روي يک سري بستر رودهاي خشک که جربان آب سنگ ريزه‌هاي ته رود را شسته است گذر کنند. در قصرها اغلبا اين پلها بر روي آبراهاي مصنوعي به عنوان سمبل يک مسير خاص به يک مکان خيلي مهم يا يک مکان خيالي و فرضي ساخته شده اند. براي نمونه 5 پل در شهر ممنوعه در پکن(پايتخت چين) بر روي يک سري آبراه پر پيج خم ساخته شده اند که پل مرکزي تنها جهت عبور امپراطور، همسر امپراطور و فرزندانشان بوده است.
نظرات کاربران
UserName