پلي در شهر آمستردام هلند
آب‌گذر به مجراهاي پل مانندي گفته مي شود که بسته به نوع آن يک منبع آبي است و يا قابليت کشتيراني از زير آن وجود دارد. آب‌گذرها براي عبور آسان آب ساخته مي شوند. در علوم مهندسي نوين اين اصطلاح براي هر سامانه لوله اي شکل، راه آب، نهراب، کانال، قنات، تونل و ديگر سامانه هاي عمراني استفاده مي شود. اصطلاح آب‌گذر گاهي اوقات به پل هاي آبي و هر نوع پلي با ساختار بتون آرمه و غيره اطلاق مي شود. پل هاي آب گذرها به منظور رد شدن آب رودخانه ها از زير ساختارهاي راه آهن، راه شوسه که بر روي يک شکاف بزرگ زميني هستند کاربرد دارند. اصطلاح آب‌گذر aqueduct از کلمه هاي لاتين aqua و ducere به ترتيب به معناي آب و گذر اخذ شده است.
نظرات کاربران
UserName