تصوير راه پله اي ميان يک باغ
راه‌پله جزيي سازه‌اي است که براي ارتباط دادن دو سطح غير هم‌سطح در ساختمان يا فضاهاي ديگر بکار مي‌رود. باغ فضايي است که در آن به دست انسان گل يا درخت کاشته شده باشد. صورت فارسي ميانه? کلمه همان باغ و احتمالاً صورت فارسي باستان آن باگَ بوده‌است به معني بخش يا تقسيم يا قطعه زمين زير کشت. باغ، واژه‌اي فارسي است که در پهلوي و سغدي نيز به همين شکل بکار برده مي‌شده است.
نظرات کاربران
UserName