تصوير يک پل قوسي سنگي در فرانسه
پل قوسي، پلي است با تکيه گاه‌هاي انتهائي در هر طرف، که شکلي نيم دايره مانند دارد. پلي که از رشته‌اي از قوسها تشکيل شده باشد، پل دره‌اي ناميده مي‌شود. پل قوسي ابتدا توسط يوناني‌ها و از سنگ ساخته شد. بعدها، مردم باستان از ملات در پل‌هاي قوسي خود استفاده کردند. با توجه به اصول مقاومت مصالح، شعاع قوس وابعاد اين پلها را طوري انتخاب مي‌کنند که بارهاي قائم وارده تبديل به يک نيروي فشاري در امتداد قوس شود. بنا براين در مناطقي با کيفيت خاک مناسب، مي توان دهانه‌هاي بزرگ (تا حدود ??? متر) را با پلهاي قوسي طي نمود.
نظرات کاربران
UserName