پل Squinty Bridge در اسکاتلند
در طراحي پلها عوامل هيدروليکي بسيار زياد و پيچيده اي در رابطه با اندرکنش سازه پل و رودخانه نظير ظرفيت آبگذري ،آبشستگي و فرسايش پايداري بازه رودخانه و نيروهاي موثر جريان بر پايه ها و تکيه گاهها وجود دارند. طراحي پلها بادر نظر گرفتن اصول مهندسي رودخانه که يکي از عوامل تعين کننده مي باشد ممکن است در بسياري از موارد طراحي سازه اي پل را تحت الشعاع قرارداده و حتي باعث تغيير سيستم باربري سازه پل گردد. در طراحي و ساخت پلها انتخاب جانمايي طول، ارتفاع، شکل تکيه گاهها و پايه هاوعمق شالوده بر اساس مطالعات هيدروليک جريان و ريخت شناسي در بازه مورد نظر انجام مي گردد.
نظرات کاربران
UserName