حمام چهارفصل
اين حمام بزرگ که در اواخر دوره قاجاريه توسط «حاج محمد ابراهيم » از افراد خير و نيکوکار در شهر اراک ساخته شده است شامل بخشهاي مردانه ، زنانه و قسمت مخصوص به اقليتهاي مذهبي مي باشد• از جمله ويژگيهاي معماري سربينه ، علاوه بر طرح قرينه سازي و نحوه ستون بندي آن ، به کار بردن کاشيهاي متعدد و هفت رنگ است • کاشيهاي به کار رفته در بخش سربينه مردانه ، شامل کاشيهاي قالبي و پيچکي است که تمام سطح سربينه به وسيله همين کاشيها تزيين شده است • شکلهاي اسليمي ، منظره هاي طبيعي ، نقوش حيوانات و نيز افراد نظامي با شمشير، زينت بخش کاشيکاري اين بخش مي باشد• پوشش طاق و گنبد سربينه مردانه بر روي هشت ستون قرار گرفته است • از زيباترين بخشهاي اين حمام ، سربينه قسمت زنانه است که گنبد آن ، يکپارچه و بدون برپا داشتن ستون بنا شده است.
نظرات کاربران
UserName