حمام ابوالمعالي
ساختن گرمابه و بهره گرفتن از آن تا جايي که کاوشهاي باستان شناختي نشان مي دهد، دست کم از زمان هخامنشيان در ايران متداول بوده است • اين قديمي ترين نشانه وجود حمام و کاربرد آن در جهان به شمار مي رود• در شهرسازي دوره اسلامي ايران نيز گرمابه از جمله نيازهاي عمومي و اصلي شهرها محسوب مي شده است • حمام ابوالمعالي حدود يک سده پيش در دوره «قاجاريه » در شهر يزد و در مساحتي نزديک به 1200 متر مربع احداث شده بود• اين حمام در حال حاضر فاقد کاربرد بوده و متروکه مي باشد.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
حمام ابوالمعالي

گرمابه

يزد
تصاویر مرتبط