پل معلق Mackinac Bridge
از اوايل قرن نوزدهم ساخت پلهاي معلق، قوسي يا با تير حمال از آهن آغاز شد. اولين پل معلق از آهن در سال ???? به دهانه ?? متر در آمريکا ساخته شد، همچنين در سال ???? يکي از مهمترين پلهاي با تير حمال از جنس آهن متشکل از دو دهانه ??? متر و دو دهانه ?? متري در انگلستان ساخته شد. طويل ترين پل معلق به طول تقريبي ? کيلومتر در سانفرانسيسکو ساخته و بزرگترين دهانه معلق به طول تقريبي ???? متر در انگليس (روي رودخانه هامبر) طراحي شده اند. در سالهاي اخير طرح پلهاي ترکه اي فلزي (با کابل مستقيم) نيز براي دهانه هاي بزرگ مورد توجه قرار گرفته و بعد از نخستين پل که در سال ???? به دهانه ??? متر در سوئد ساخته شده، پلهاي زيادي اجرا شده است.
نظرات کاربران
UserName