تصوير پله هاي ابتدايي يک پل
در تعريف قديمي چنين مي‌گفتند که پل طاقي است بر روي رودخانه، دره، يا هر نوع گذرگاه که رفت‌وآمد را ممکن مي‌سازد. اما امروزه در مبحث مديريت شهري، پل را سازه‌اي براي عبور از موانع فيزيکي قلمداد مي‌کنند تا ضمن استفاده از فضا (نه صرفا سطح زمين) بتواند عبورومرور و دسترسي به اماکن را تسهيل کند. يکي از عناصر پل‌سازي تيرهاي سراسري هستند.
نظرات کاربران
UserName