ماشين الکتريکي بسيار زيبا Smart Forspeed
ماشين Smart Forspeed که يک ماشين الکتريکي و سازگار با محيط زييست است که از طراحي فوق العاده زيبايي برخوردار است اين ماشين يک ماشين دو نفره است که در سال 2002 طراحي شده است
.
نظرات کاربران
UserName