ماشين کاغذي
هنرمندي به نام Taras Lesko ماشين آئودي مدلA7 با استفاده از کاغذ ساخته است او براي خلق اين اثر از 285 ورق کاغذ استفاده کرده است .
نظرات کاربران
UserName