والپيپر (کاغذ ديواري) با زمينه برگهاي سبز
تفاوت اصلي بين نقاشي سنتي و نقاشي ديجيتال فرآيند غير خطي است.هنرمند ديجيتال ابزارهاي مختلفي را در اختيار دارد که قابل استفاده و دسترسي براي نقاش سنتي نيست. بعضي از آنها شامل موارد زير مي باشند: پلت هاي مجازي که شامل ميليون ها رنگ هستند? بوم هاي نقاشي در هر سايزي، توانايي از بين بردن اشتباهات و ابزار هاي متفاوت ديگر.
نظرات کاربران
UserName