والپيپر (کاغذ ديواري) با زمينه گلهاي سفيد و زرد و برگ و ساقه هاي سبز
نقاشي ديجيتالي نوعي جديد از هنر است که درآن تکنيک هاي سنتي نقاشي مانند آب رنگ و رنگ روغن و... توسط ابزارهاي ديجيتالي از طريق يک کامپيوتر و نرم افزارهاي مخصوص به کار برده مي شوند، نقاشي ديجيتالي متفاوت از ديگر شکل هاي هنر ديجيتالي و هنر هاي توليد شده توسط کامپيوتر است. هنرمندان از تکنيک هاي نقاشي استفاده مي کنند تا نقاشي ديجيتالي را مستقيما بر روي کامپيوتر خلق کنند.
نظرات کاربران
UserName