والپيپر (کاغذ ديواري) با زمينه گلهاي قرمز و زرد
با ورود به عرصه ديجيتالي، تعاريف سنتي پديده‌ها دستخوش تغيير شده است و هنر نقاشي از اين امر مستثني نيست. آنچه در نمايشگاه نقاشي‌هاي ديجيتالي مي‌بينيم، تركيبي از اجراي ديجيتالي زيبايي‌شناسي هنري است كه متأثر از سبك انتزاعي مدرن مي‌نمايد. در اين دسته از نقاشي‌ها اجرا اهميت بيشتري از مفهوم نقاشي دارد. به عبارت ديگر موضوع نقاشي در مرتبه‌اي متفاوت از شيوه‌هاي بياني كه اينجا امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري كامپيوتري (بيشترين استفاده از قلم نوري) است، قرار مي‌گيرد.
نظرات کاربران
UserName