والپيپر (کاغذ ديواري) با زمينه شاخه هاي گندم
تفاوت اصلي بين نقاشي ديجيتال و سنتي در پردازش غير خطي آن است به اين معني که اغلب آرتيست ميتواند نقاشي هايش را در لايه هاي مختلفي مرتب کند و به طور مستقل تصحيحش کند.همچنين قابليت خنثي کردن و دوباره انجام دادن حرکت قلم هنگام لمس قلم با لوح را دارد.که اين عمل آرتيست را از پردازش خطي رها ميسازد. اما نقاش ديجيتالي بايد تکنيک هاي نقاش هاي سنتي را مطالعه کند و آنهار ا به کار برد.
نظرات کاربران
UserName