والپيپر (کاغذ ديواري) با زمينه ساقه و برگهاي سبز
نقاشي ديجيتال فرمي از هنر است.مانند تکنيک هاي نقاشي سنتي مثل آبرنگ.رنگ روغن و... وسايل ديجيتالي توسط کامپيوتر کاربردي ميشود که اين وسايل شامل يک صفحه (لوحه) ديجيتالي.قلم نوري و نرم افزار نقاشي است. نقاشي ديجيتالي با ديگر فرم هاي هنر ديجيتالي تفاوت دارد به ويژه که شامل تعبير و ترجمه کامپيوتر از مدل نميشود. آرتيست از تکنيک هاي نقاشي براي ايجاد نقاشي ديجيتالي روي کامپيوتر استفاده ميکند.
نظرات کاربران
UserName